Bestuurlijke organisatie

Stichting Jeugdteams heeft één directeur-bestuurder, die (eind)verantwoordelijk is voor de organisatie. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de managers van de Stichting. De functie van directeur-bestuurder van Stichting Jeugdteams wordt bekleed door An Theunissen.

Wil je meer weten over de inrichting van de organisatiestructuur  van Stichting Jeugdteams, klik dan hier voor het organogram.

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toeziet op de realisatie van de visie en de maatschappelijke doelen van de organisatie.

Ook heeft Stichting Jeugdteams een Raad voor het Publiek Belang waarin wethouders uit de verschillende sub-regio’s zitting hebben. Besluiten over de strategische koers van Stichting Jeugdteams moeten vooraf door de Raad voor het Publiek Belang worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad voor het Publiek belang een adviserende rol naar de directeur-bestuurder.

In de Cliëntenraad van Stichting Jeugdteams denken en praten cliënten van de Stichting mee over het beleid. Ook adviseert de Cliëntenraad de directeur bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de organisatie.

Daarnaast kent de organisatie de functie van medewerker cliëntparticipatie. Deze medewerker behartigt binnen de organisatie de belangen van de cliënten van Stichting Jeugdteams. De medewerker cliëntparticipatie is Lut Leijs.

Verder heeft Stichting Jeugdteams conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) natuurlijk ook een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad staat de directeur van Stichting Jeugdteams met raad terzijde.