Organisatie

Hoe ziet de organisatie van Jeugdteams ZHZ er precies uit? Wat is onze visie en hoe zit het bestuur in elkaar? Neem een kijkje achter de schermen!

Ondersteuning

Wij ondersteunen gezinnen met kinderen en jongeren binnen de regio Zuid-holland Zuid bij problemen met opvoeden en/of opgroeien.

Ondersteuning zolang het nodig is

We blijven je ondersteunen zo lang als dat nodig is. Ook als we de ondersteuning hebben afgerond, kun je je altijd weer opnieuw bij ons aanmelden wanneer dat nodig is.

Specialistische hulp

Als het nodig is, helpen we bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp.

Kosten volledig vergoed

Ondersteuning door Stichting Jeugdteams wordt volledig door de gemeente vergoed. Je hoeft dus geen eigen bijdrage of andere kosten te betalen.

Bestuurlijke organisatie

Stichting Jeugdteams heeft één directeur-bestuurder, die (eind)verantwoordelijk is voor de organisatie. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de managers van de Stichting. De functie van directeur-bestuurder van Stichting Jeugdteams wordt bekleed door An Theunissen.

Organisatie

Stichting Jeugdteams heeft één directeur-bestuurder, die (eind)verantwoordelijk is voor de organisatie. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de managers van de Stichting. De functie van directeur-bestuurder van Stichting Jeugdteams wordt bekleed door An Theunissen.

Wil je meer weten over de inrichting van de organisatiestructuur  van Stichting Jeugdteams, klik dan hier voor het organogram.

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toeziet op de realisatie van de visie en de maatschappelijke doelen van de organisatie.

Ook heeft Stichting Jeugdteams een Raad voor het Publiek Belang waarin wethouders uit de verschillende sub-regio’s zitting hebben. Besluiten over de strategische koers van Stichting Jeugdteams moeten vooraf door de Raad voor het Publiek Belang worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad voor het Publiek belang een adviserende rol naar de directeur-bestuurder.

In de Cliëntenraad van Stichting Jeugdteams denken en praten cliënten van de Stichting mee over het beleid. Ook adviseert de Cliëntenraad de directeur bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de organisatie.

Daarnaast kent de organisatie de functie van medewerker cliëntparticipatie. Deze medewerker behartigt binnen de organisatie de belangen van de cliënten van Stichting Jeugdteams. De medewerker cliëntparticipatie is Lut Leijs.

Verder heeft Stichting Jeugdteams conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) natuurlijk ook een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad staat de directeur van Stichting Jeugdteams met raad terzijde

Directeur-bestuurder

Vrijwel vanaf de oprichting van Stichting Jeugdteams wordt de functie van directeur-bestuurder bekleed door An Theunissen.

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, beleids- en strategieontwikkeling van Stichting Jeugdteams. Daarover legt ze verantwoording af aan de RvT. De ondernemingsraad en clientenraad spelen hierbij een belangrijke rol.

Over de uitvoering van de regionale opdracht legt zij verantwoording af aan de lokale gemeentebesturen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdteams houdt toezicht op de mate waarin de Stichting haar maatschappelijke doelstellingen realiseert en gebruikt hiervoor het kader Waarderend Toezichthouden. De Raad staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code voor goed bestuur in de zorg en oefent zijn taak uit binnen de kaders van de statuten, de reglementen en het waarderend toezichtkader.

De Raad van Toezicht is ook de formele werkgever van de directeur-bestuurder en bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mevrouw A.K.G. Jaszmann MCM (voorzitter)
Directeur Wonen, Zorg en Behandeling, Zorginstelling Pieter van Foreest
Aftredend: kwartaal 2 in 2026

drs. H.T.G. Woertman RC (financiën)
Interim bestuurder/CFO
Aftredend: kwartaal 2 in 2025

A. Keller (Secretaris)
Rector/bestuurder
Aftredend: kwartaal 2 in 2023

P. Overduin (vice-voorzitter)
zelfstandig organisatieadviseur
Aftredend: kwartaal 2 in 2025 (herbenoembaar)

Cliëntenraad

Cliënten denken en praten in de Cliëntenraad mee over het beleid en adviseert de Cliëntenraad de directeur bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de organisatie. Stichting Jeugdteams vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden over belangrijke beslissingen die worden genomen.

Met het project Cliëntenraad op pad speelt de Cliëntenraad verder een belangrijke rol bij de meting van de tevredenheid van de cliënten van Stichting Jeugdteams.

Daarnaast kent de organisatie de functie van medewerker cliëntparticipatie. Deze medewerker behartigt binnen de organisatie de belangen van de cliënten van Stichting Jeugdteams. De medewerker cliëntparticipatie is Lut Leijs.

De Cliëntenraad van Stichting Jeugdteams bestaat momenteel uit de volgende leden:

Jeffrey de Laaf
Esther Kortleven
Wendy Lemans

Wet op de Ondernemingsraden

Zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht bij verschillende belangrijke besluiten die de directeur-bestuurder wil nemen.

De Ondernemingsraad van Stichting Jeugdteams telt 7 zetels en is voltallig ingevuld.
Contact opnemen met de ondernemingsraad kan door te mailen naar:

Contact met de or mail naar or@stichtingjeugdteamszhz.nl

Opdracht en juridische kaders

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben gezamenlijk de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) opgericht. De SOJ is verantwoordelijk voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. De financiering en de verstrekking van de opdracht gebeurd door de lokale gemeente.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61806897. 

Downloads

Bij de uitoefening van haar opdracht houdt Stichting Jeugdteams rekening met het wettelijk kader. Inspraak en medezeggenschap zijn binnen Stichting Jeugdteams geregeld volgens de  Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). Hieronder zijn onze documenten:

De Jeugdwet

Algemene Wet Bestuursrecht

De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ)

De Wet op de Ondernemingsraden

Maatschappelijk jaarverslag & Geconsolideerde jaarrekening 2022